Vindval - marint liv

mhb_RE_LG_03_Mathias_Andersson

SMF leder syntesarbete

För att sammanställa och bedöma kunskapsläget för vindkraftens påverkan på marint liv startade Vindval ett syntesarbete 2010. SMF har varit projektansvarig med föreståndaren Lena Kautsky som projektledare. I syntesgruppen ingår ytterligare åtta experter från olika organisationer. Arbetet pågår 2010-2012 och har hittills resulterat i en omfattande syntesrapport. Framöver fortgår arbetet med att producera en populärvetenskaplig rapport, samordna en konferens tillsammans med de andra syntesprojekten och eventuellt författa en vetenskaplig artikel.

Vindkraftens effekter på marint liv

I mars 2012 färdigställdes arbetet med syntesrapporten. I den samlas befintlig kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer och det föreslås åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken och de arter som lever inom det djupintervall som är intressant för etablering av vindkraft.

De största effekterna uppstår vid pålning och muddringsarbeten i samband med anläggning, då ljud och sediment sprids i vattnet. Under driftsfasen kan fundamentens strukturer locka till sig fisk och lokalt öka förekomsten av kräftdjur och blåmusslor. De flesta negativa effekter kan minimeras genom lämpliga teknikåtgärder och god kännedom om det biologiska livet i anläggningsområdet.

Rapporten ska underlätta vid tillstånds- och prövningsprocesser av havsbaserad vindkraft, samt utgöra en kunskapskälla för alla som är intresserade av att veta mer om vindkraftens miljöeffekter.

Vindval

Vindval är ett kunskapsprogram som tar fram och sprider fakta om vindkraftens effekter på människor, natur och miljö. Programmet drivs av Naturvårdsverket och finansieras av Energimyndigheten.

Kontakta SMF för mer information: nastassja@smf.su.se

Länksamling: